.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden LaLa Linda Musical Muziek & Theater 
 
Inschrijving: 

De leerling is pas ingeschreven, wanneer het inschrijfformulier is ontvangen. Het inschrijfformulier  moet worden ondertekend door de betaling plichtige. Dat is een meerderjarige vanaf 18 jaar; of  de vader en/of moeder, voogd en/of voogdes, één van de verzorgers of wettelijke  vertegenwoordigers van de minderjarige. Door dit formulier te ondertekenen, verklaart u akkoord  te gaan met de algemene voorwaarden.. 
 
Restitutie: 

Restitutie van reeds betaald lesgeld is in geen geval mogelijk, ook niet in geval van ziekte. 
 
Afwezigheid van docent: 

Bij afwezigheid van de docent wordt voor goede vervanging gezorgd. Als dat niet lukt wordt de  leerling hierover geïnformeerd. 
 
Eigendommen: 

LaLa Linda Musical Muziek & Theater is niet verantwoordelijk voor lichamelijk en geestelijk letsel, schade, diefstal en/of kwijtraken van persoonlijke eigendommen. 
 
Beëindiging: 

Beëindiging van activiteiten bij LaLa Linda Musical Muziek & Theater geschiedt door het versturen van een schriftelijke afmelding, voor de eerste van de volgende maand (bij voorkeur per e-mail).  LaLa Linda Musical Muziek & Theater stelt het bijzonder op prijs als u kunt laten weten waarom u besloten hebt om de les/activiteit te beëindigen. U krijgt een bevestiging van de opzegging terug per mail. Bewaar deze goed als bewijs van opzegging.  Mondeling doorgegeven afmeldingen of afmeldingen bij anderen dan de docenten van LaLa Linda Musical Muziek & Theater worden niet in behandeling genomen. 
 
Betalingswijze: 

Uw maandelijkse betaling, á €23,50, kunt u doen op rekeningnummer NL34 INGB 0006584641  t.a.v. LaLa Linda, onder vermelding van de naam van de deelnemende leerling. De voorkeur ligt bij automatische overmaking. 
 
Proefles: 

Het is mogelijk om maximaal 2 proeflessen te volgen. 
 
Wijzigingen Persoonsgegevens: 

Het is belangrijk dat wijzigingen in de persoonsgegevens (zoals adres, telefoonnummer, naam  van de leerling etc.) zo spoedig mogelijk aan LaLa Linda Musical Muziek & Theater worden doorgegeven. De door de leerling verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie. Dit is noodzakelijk voor een verantwoorde uitvoering van de administratie van LaLa Linda Musical Muziek & Theater.  Persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en dus niet aan derden verstrekt.  
 
Rechten LaLa Linda Musical Muziek & Theater:  

LaLa Linda Musical Muziek & Theater kan besluiten een leerling de toegang tot de lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij ernstige betalingsachterstand of vanwege wangedrag. De verplichting tot betaling van het lesgeld blijft in het laatste geval bestaan. Onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen in het lesrooster. LaLa Linda Musical Muziek & Theater heeft het recht om af te wijken van reeds verstrekte informatie, zoals namen van docenten, tijden en prijzen.  Het is niet toegestaan lesmateriaal of scripts van docenten, muzikanten of choreografen zonder hun toestemming te gebruiken voor optredens elders. Zonder toestemming mag er geen beeld/filmmateriaal op internet (bijvoorbeeld sociale media als YouTube, Facebook, Twitter en Instagram) worden geplaatst. 
 
Docenten/Stagiaires: 

Er werken docenten en muzikanten in opleiding bij LaLa Linda Musical Muziek & Theater. Wij bieden  stagiaires de kans doceerervaring op te doen.